Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/9683
Title: Áp dụng phát luật về môi trường tại các làng nghề trên địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Authors: Nguyễn Thị Lan Phương
metadata.dc.contributor.advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Như Mai
Keywords: Làng nghề;Môi trường;Thái Bình
Issue Date: 2017
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.13534
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/9683
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.THS.13534.pdf312,85 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.