Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/9257
Title: Năng lực của nhân viên hỗ trợ kiều hối tại Trung tâm Quản lý Dịch vụ Kiều hối và Thanh toán thuộc Agribank
Authors: Bùi Thị Thúy Quỳnh
metadata.dc.contributor.advisor: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà
Keywords: Agribank;Nhân viên hỗ trợ kiều hối;Năng lực nhân viên;Trung tâm Quản lý Dịch vụ Kiều hối và Thanh toán
Issue Date: 2017
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.13063
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/9257
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.THS.13063.pdf393,99 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.