Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/9205
Title: Áp dụng ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong quản lý môi trường trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình
Authors: Nguyễn Thị Loan
metadata.dc.contributor.advisor: PGS.TS. Lê Hà Thanh
Keywords: Cải tạo phục hồi môi trường;Hòa Bình;Ký quỹ;Quản lý môi trường
Issue Date: 2017
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.13004
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/9205
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.THS.13004.pdf231,79 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.