Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8948
Title: Chính sách hỗ trợ rủi ro trong sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn Ngọc Thúy
metadata.dc.contributor.advisor: TS. Đinh Lê Hải Hà
Keywords: Agribank;Nghệ An;Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn;Rủi ro;Sản xuất nông nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.12716
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8948
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.THS.12716.pdf222,87 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.