Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8708
Title: Áp dụng mô hình dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Vũ Thị Loan
metadata.dc.contributor.advisor: NHD:Đặng Anh Tuấn,TS
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: LATS.1328
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8708
Appears in Collections:Luận án

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.LATS.1328.pdf350,05 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.