Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8674
Title: Bảo đảm phần mềm của Trung tâm phần mềm Viettel 2 cho Tập đoàn viễn thông quân đội
Authors: Vũ Thị Thu Hằng
metadata.dc.contributor.advisor: TS.Đinh Lê Hải Hà
Keywords: Phần mềm;Trung tâm;Tập đoàn viễn thông quân đội;Viettel
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.11524
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8674
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.11524.pdf402,15 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.