Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8673
Title: Nghiên cứu cơ hội đầu tư bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc của Công ty CP kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECOM
Authors: Lê Thị Phương Thanh
metadata.dc.contributor.advisor: PGS.TS.Nguyễn Minh Ngọc
Keywords: Bất động sản;Công ty;Du lịch;FECOM;Nghiên cứu;Phú Quốc;Đầu tư
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.11523
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8673
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.11523.pdf238,82 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.