Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8672
Title: Công tác quản lý tòa nhà trụ sở Ngân hàng TMCP quân đội của Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP quân đội
Authors: Nguyễn Thị Huê
metadata.dc.contributor.advisor: PGS.TS.Hoàng Văn Cường
Keywords: Công ty;Ngân hàng;Quản lý;Quản lý nợ;Trụ sở;Tài sản
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.11522
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8672
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.11522.pdf154,39 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.