Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8671
Title: Mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch
Authors: Phạm Công Huân
metadata.dc.contributor.advisor: TS.Nguyễn Thị Diệu Chi
Keywords: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;Khách hàng cá nhân;Ngân hàng;Vay
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.11485
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8671
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.11485.pdf363,68 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.