Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8131
Title: Hoạt động bao thanh toán xuất khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
metadata.dc.contributor.advisor: TS.Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Keywords: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn;Thanh toán;Xuất khẩu
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.10892
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8131
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.10892.pdf301,35 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.