Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8129
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định giá dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
metadata.dc.contributor.advisor: PGS.TS..Bùi Văn Hưng
Keywords: Dự án đầu tư;Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam;Thẩm định giá
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.10882
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/8129
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.10882.pdf453,99 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.