Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7893
Title: Phân tích tài chính quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
metadata.dc.contributor.advisor: PGS.TS..Lê Đức Lữ
Keywords: Phân tích;Quỹ tín dụng;Thái Bình;Tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.11326
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7893
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.11326.pdf161,86 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.