Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7669
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Hùng Vương
Authors: Phạm Thị Ngoan
metadata.dc.contributor.advisor: PGS.TS.Nguyễn Đức Hường
Keywords: Agribank;Ngân hàng;Nông nghiệp;Tín dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.12375
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7669
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.12375.pdf246,8 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.