Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7594
Title: Tổ chức thực thi chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của chính quyền tỉnh Hải Dương
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
metadata.dc.contributor.advisor: TS.Nguyễn Thị Lệ Thúy
Keywords: Tổ chức thực thi chương trình mục tiêu quốc gia;chính quyền tỉnh Hải Dương;nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: ThS.10048
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7594
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-ThS.10048.pdf349,71 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.