Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7590
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
Authors: An Hương Giang
metadata.dc.contributor.advisor: PGS.TS.Lê Thanh Tâm
Keywords: Dịch vụ;Khách hàng;Ngân hàng;Sự hài lòng;Thương mại;Điện tử;Đánh giá
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.12454
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7590
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.12454.pdf357,04 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.