Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7447
Title: Áp dụng KPI trong đánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại chi nhánh Trung Hòa - Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam
Authors: Phạm Thị Tố Quyên
metadata.dc.contributor.advisor: PGS.TS.Lê Công Hoa
Keywords: Công việc;KPI;Ngân hàng;Nhân viên;Quốc tế;Áp dụng;Đánh giá
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.12107
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7447
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.12107.pdf372,71 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.