Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7408
Title: Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Authors: Hà Thị Mộng Thi
metadata.dc.contributor.advisor: TS.Đoàn Phương Thảo
Keywords: Agribank;Ngân hàng;Sa Đéc;Tiết kiệm;Tiền;Đồng Tháp
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.11886
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7408
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.11886.pdf502,93 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.