Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7406
Title: Chất lượng đào tạo hệ cao đẳng chính quy tại Trường cao đẳng công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội
Authors: Trịnh Thị Hà Thu
metadata.dc.contributor.advisor: TS.Đặng Ngọc Sự
Keywords: Trường cao đẳng công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội;hệ cao đẳng;đào tạo
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: ThS.10254
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7406
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-ThS.10254.pdf284,53 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.