Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7354
Title: Giải pháp mở rộng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam - chi nhánh Tỉnh Đồng Tháp
Authors: Khương Văn Bình
metadata.dc.contributor.advisor: PGS.TS.Đặng Ngọc Đức
Keywords: Agribank;Giải pháp;Ngân hàng;Sản xuất;Tỉnh Đồng Tháp;Vay
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.11883
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7354
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.11883.pdf336,56 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.