Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7333
Title: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp
Authors: Đàm Thanh Tùng
metadata.dc.contributor.advisor: TS.Đỗ Hoài Linh
Keywords: Agribank;Chất lượng;Ngân hàng;Tín dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.11877
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7333
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.11877.pdf158,07 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.