Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7325
Title: Khai thác nguồn ngoại tệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Agribank chi nhánh Đống đa
Authors: Nguyễn Dương Thành
metadata.dc.contributor.advisor: TS.Nguyễn Anh Minh
Keywords: Agribank;Doanh nghiệp nhỏ và vừa;Ngoại tệ;Thanh toán quốc tế
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.11526
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7325
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.11526.pdf296,48 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.