Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7313
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Authors: Nguyễn Ngọc Thắng
metadata.dc.contributor.advisor: TS.Vũ Tuấn Anh
Keywords: Agribank;Chất lượng;Chứng khoán;Dịch vụ
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.11545
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7313
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.11545.pdf232,26 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.