Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7194
Title: Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long
Authors: Quách Đăng Tiến
metadata.dc.contributor.advisor: TS.Đặng Ngọc Sự
Keywords: Ngân hàng;Quản trị;Rủi ro;Tín dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Viện Đào tạo SĐH
Citation: THS.11785
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7194
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT-THS.11785.pdf285,82 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.