Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7117
Title: Tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới: Thực trạng - kinh nghiệm và giải pháp
Authors: Nguyễn Lương Thành
Keywords: Lịch sử kinh tế quốc dân
Issue Date: 2006
Abstract: Lịch sử kinh tế quốc dân
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/7117
Appears in Collections:Luận án

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.LATS.778.PDF276,31 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.