Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/6070
Title: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Hoàng Mai, Thành phố Hà nội
Authors: Lê Thanh Hải
Keywords: Kinh tế Chính trị
Issue Date: 2009
Abstract: Kinh tế Chính trị
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/6070
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.THS.3726.pdf249,56 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.