Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/5989
Title: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển bắc Hà Nội
Authors: Bùi Thị Hương
Keywords: Tài chính;Lưu thông tiền tệ;Tín dụng
Issue Date: 2005
Abstract: TC,LTTT và tín dụng
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/5989
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.THS.1597.pdf89,8 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.