Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/5860
Title: Khai thác lợi thế so sánh của tỉnh Hải Dương nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
Keywords: Quản trị kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2008
Abstract: Quản trị kinh doanh quốc tế
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/5860
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.THS.3247.pdf346,58 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.