Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/5767
Title: Giải pháp tín dụng ngân hàng góp phần phát triển hoạt động xuất nhập khẩu lương thực tại Ngân hàng Ngoại thương Việt nam
Authors: Nguyễn Thị Phương Hạnh
Keywords: TC.LTTT và tín dụng
Issue Date: 2004
Abstract: TC.LTTT và tín dụng
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/5767
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.THS.889.pdf154,27 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.