Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/5752
Title: Phát triển hoạt động đầu tư của công ty Bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
Keywords: Tài chính;Lưu thông tiền tệ;Tín dụng
Issue Date: 2008
Abstract: TC,LTTT và tín dụng
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/5752
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.THS.2923.pdf143,47 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.