Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/5655
Title: Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
Keywords: Kế toán;Kiểm toán;Phân tích
Issue Date: 2014
Abstract: Kế toán, kiểm toán và phân tích
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/5655
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.THS.9720.pdf237,91 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.