Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/4926
Title: Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng công thương Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Bích Vượng
Keywords: Tài chính;Lưu thông tiền tệ;Tín dụng
Issue Date: 2007
Abstract: TC,LTTT và tín dụng
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/4926
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.THS.2670.pdf247,82 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.