Please use this identifier to cite or link to this item: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/4892
Title: Hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hoá huyện ven đô (lấy ví dụ ở huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai
Authors: Lê Văn Chính
Keywords: Kinh tế chính trị
Issue Date: 2007
Abstract: Kinh tế chính trị
URI: http://elb.lic.neu.edu.vn/handle/DL_123456789/4892
Appears in Collections:Luan van

Files in This Item:
File SizeFormat 
TT.THS.2332.pdf332,73 kBAdobe PDF Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.